Česky English

Smluvní podmínky ubytování Penzion Berny

1. Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky platí pro pobyt v ubytovacím zařízení „Penzion Berny“ Malé Svatoňovice 348. Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel, na straně druhé zákazník, který si rezervuje pobyt. Zákazníkem se může stát fyzická i právnická osoba (dále jen „zákazník“). Zákazník, který je uveden na smlouvě, zastupuje všechny účastníky pobytu, je oprávněn jednat jejich jménem a je jedinou odpovědnou osobou ve vztahu k ubytovateli. Potvrzením rezervace v ubytovacím zařízení, zákazník vyjadřuje souhlas s těmito smluvními podmínkami.

2. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká potvrzením rezervace ze strany zákazníka a uhrazením zálohy za ubytování. Zákazník uhradí zálohu za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Zákazník i ubytovatel souhlasí s využitím poštovní i elektronické (e-mailové) komunikace. Oznámení učiněná oběma uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení. 

3. Cena pobytu a platební podmínky Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v rezervačním systému i  info emailu (smlouvě) o ubytování. Cena zahrnuje  - ubytování – energie. Ubytovatel má právo na zaplacení ceny pobytu před jeho realizací. Pokud není dohodnuto jinak, zákazník je povinen uhradit zálohu 50% ceny pobytu do 5ti dnů od potvrzení rezervace. Doplatek 50% je zákazník povinen uhradit nejpozději 10 dní před nástupem na pobyt. Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro úhradu pobytu, nevstoupí smluvní vztah v účinnost a ubytovací kapacita bude nabídnuta ostatním zájemcům.

4. Povinnosti zákazníka - Poskytnout ubytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí ubytování. - Převzít všechny zaslané doklady potřebné pro uskutečnění pobytu. - Dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu se všemi vyžadovanými doklady.

- Řídit se návody, provozním řádem a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků - Povinností zákazníka a všech zúčastněných je, chovat se tak, aby nedošlo k jejich újmě na zdraví nebo majetku. Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v chalupě i v jejím okolí. - Řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat v nich pořádek a čistotu, zejm. jsou-li s ním ubytovány děti, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu. - Při odchodu z ubytovacích prostor uzavřít okna a dveře. - Bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách. - Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.

Zákazník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci, včetně náhrady ušlého zisku do částky 20 tis. Kč. Vyšší škody vzniklé v prostorách vyhrazených k ubytování, volné zábavě nebo relaxaci a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj/apartmán/relaxační prostor vyřazen z provozu může ubytovatel nárokovat v souladu s platným novým občanským zákoníkem. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem.

4.1 Zákazník nesmí bez souhlasu ubytovatele: - Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.) - Používat v prostorách vlastní spotřebiče - Přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě 

4.2 Zákazník dále v prostorách chalupy nesmí: - Kouřit ve všech prostorách Penzionu - Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejdeli o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem. - Nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

5. Povinnosti, práva a odpovědnost ubytovatele -Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a je povinen udržovat ubytovací prostory v řádném technickém a hygienickém stavu.

Ubytovatel má právo, aby provedl po ukončení pobytu zákazníka, prohlídku ubytovacích prostor

v jeho přítomnosti. Zákazníky prosíme, aby tuto činnost nepovažovali za projev nedůvěry. Děkujeme za pochopení

Ubytovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (případně škody na majetku) zákazníků, která vznikla jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, špatným používáním nebo špatným dohledem (dozorem). 

5. Pobyt-Zákazník má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování, jakož i společné prostory chalupy. Na začátku ubytování obdrží klíč. Tento klíč je povinen vrátit ubytovateli nejpozději při ukončení ubytování. Zákazník je povinen předejít ztrátě či odcizení tohoto klíče a nepůjčovat ho osobám, které nejsou v chalupě ubytovány. Při ztrátě, odcizení, nebo zneužití klíče je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč; tím není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

Ubytovatel ubytuje zákazníka ve 14.00 příslušného dne a zákazník je povinen apartmán/chalupu opustit v den ukončení ubytování nejpozději do 10.00 hodin. Přesnou hodinu ubytování příslušného dne si zákazník dohodne telefonicky s ubytovatelem. Nedodrží-li zákazník tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, dle platného ceníku. 

Doprava na místo pobytu je individuální a veškeré náklady s dopravou na místo pobytu hradí zákazník.

Není možné, aby celá kapacita penzionu Berny byla využita pouze nezletilými osobami mladšími 18ti let. V případě ubytování osob mladších 18ti let, je třeba zajistit minimálně jeden zodpovědný dozor starší 18ti let, který se bude účastnit celého pobytu. 

V době od 22.00 hod do 6.00 hod je režim nočního klidu, kdy je zákazník povinen chovat se tak, aby ostatní nerušil nadměrným hlukem.

Penzion je vytápěn podlahovým topením-tepelné čerpadlo. Pro zvýšení teplotního komfortu jsou v  apartmánu krbová kamna a zajištěno nasekané dříví. Krbová kamna obsluhuje zákazník sám a drží se pokynů ubytovatele, které mu byly sděleny před začátkem pobytu.

V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě.

V případě delšího, než týdenního pobytu jsou na požádání po týdnu měněny ručníky a osušky. Úklid si během pobytu provádí zákazník sám.

Ubytování či návštěva chalupy s domácími mazlíčky je možná za dodržení níže uvedených podmínek. - Pes (jiné zvíře) musí být slušně vychovaný, nesmí škrábat po nábytku, válet se v postelích, případně po čalouněném nábytku. - Majitel psa bude dohlížet na jeho chování, aby nedošlo k poškození vybavení chalupy. Dojde-li k poškození vybavení, je majitel psa povinen uhradit vzniklou škodu. - Majitel zajistí pro psa pelíšek, misku na žrádlo i vodu z vlastních zdrojů, nikoli z vybavení chalupy. - Majitel, který vlastní psa středního nebo většího plemene si může psa na chalupu vzít jen v případě objednání celé chalupy. Snažíme se předejít konfliktu s jinými hosty v chalupě, kteří se psů bojí nebo mají sebou dítě. Doporučení: ubytování s domácím mazlíčkem středního a většího plemene předem projednat s majitelem.

Ubytovatel doporučuje zákazníkům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Ubytovatel ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

Parkování vozidel zákazníků je umožněno na vlastním pozemku před penzionem. Tyto plochy jsou volně přístupné, a proto ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí v něm.

6. Změny ve smlouvě a odstoupení od smlouvy Je-li ubytovatel nucen z objektivních důvodů před zahájením pobytu změnit podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí. Za podstatnou změnu podmínek smlouvy se nepovažuje změna pokoje za kvalitativně shodný. 

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o ubytování.  Ubytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže zákazník hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacím řádem, nebo v chalupě hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit pohledávky z této smlouvy vzniklé před odstoupením či storno poplatky. Odstoupení od smlouvy se řídí následujícími stornovacími podmínkami, které stanoví výši stornovacích poplatků:

více než 30 dní před nástupem na pobyt je bez poplatku 29 – 15 dní před nástupem je 30% z ceny pobytu 14 – 8 dní před nástupem je 40% z ceny pobytu 7 – 4 dny před nástupem je 60% z ceny pobytu 3 dny a méně je 80% z ceny pobytu. Nedostavení se je 100% z ceny.  Předčasné ukončení ubytování je 50% z nečerpaných služeb.

Uvedená procentní výše stornovacích poplatků bude vypočtena (a) v případě odstoupení před začátkem ubytování nebo nedostavení se z ceny za ubytování, (b) v případě předčasného ukončení ubytování ze zajištěných a nečerpaných ubytovacích služeb.  V odůvodněných případech (nemoc, úmrtí v rodině, vyšší moc apod.) nemusí být storno poplatek na základě rozhodnutí ubytovatele účtován. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si ubytovatel vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k okamžitému vyklizení ubytovacích prostor a opuštění chalupy.